Vakgebieden

RC Consulting kenmerkt zich door de combinatie van kennis en ervaring binnen de verschillende branches:

[ Externe accountancy ]

We zijn beiden meerdere jaren werkzaam geweest in de externe accountancy waarin we wettelijke controles voor de middelgrote en grote ondernemingen uitvoerden. Hier is voor beiden de basis gelegd in onze auditvaardigheden, zowel op financial als proces audit gebied.

[ Medisch Specialistische Zorg ]

Binnen een Top Klinisch Ziekenhuis hebben we samengewerkt op de interne audit afdeling waar we met de afdeling de omslag gemaakt hebben van financial auditing t.b.v. de externe accountant en externe verantwoordingen naar operational auditing met meer toegevoegde waarde voor de organisatie. Na de fusie van het Top Klinisch Ziekenhuis met een Algemeen Ziekenhuis hebben wij de afdeling Governance Risk en Compliance opgezet, waarbij onze focus gelegen heeft op het opzetten van een risicomatrix voor het gefuseerde ziekenhuis en daarnaast op de compliance van de organisatie op het gebied van registratie en declaratie van zorgproducten.

Wij hebben expertise in de vakgebieden:

[ Operational Auditing (Administratieve / Registratieve) Processen ]

Wij hebben meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de interne beheersorganisatie, van onder andere het registratie- en declaratieproces. Hiervoor hebben wij de risico’s in kaart gebracht en beoordeeld of de beheersmaatregelen toereikend zijn om de doelstellingen te behalen (control framework). De audits hebben we uitgevoerd in opdracht van en aansluitend op de vraag van het management. We hebben het management weten te verrassen met het inzicht dat wij gegeven hebben in de mate van beheersing en daarnaast hebben wij handvatten aangereikt om de interne beheersing te verbeteren.

[ Raamwerk Risicomanagement ]

Op diverse niveaus hebben we ervaring met betrekking tot risicomanagement. Aan de basis van elke audit ligt een risicomatrix (control framework), welke we vormgegeven hebben op basis van te bereiken doelen van een organisatie(onderdeel) in gesprek met de organisatie. Daarnaast hebben we op basis van vereisten in (registratie) wet- en regelgeving risicomatrixen opgezet specifiek voor de organisatie. Beide zijn ervaringen t.a.v. risicomanagement op een onderdeel van de organisatie. Binnen de zorg hebben we daarnaast de rol van kartrekker vervuld in de totstandkoming van organisatiebreed risicomanagement, waarbij het resultaat bestond uit een organisatiebrede risicomatrix en een periodieke overlegstructuur met alle risicogebied eigenaren inclusief terugkoppeling aan de Raad van Bestuur.

[ Horizontaal Toezicht Zorg ]

Wij stonden aan de wieg van de pilot Horizontaal Toezicht tussen het Top Klinische Ziekenhuis en de Zorgverzekeraar. Vanuit onze drive om met de zorgverzekeraar te komen tot een andere vorm van overleg met elkaar en daarmee voorkomen van onnodig veel controles en verantwoordingen zijn wij in overleg getreden met de zorgverzekeraar. Daarnaast hebben we in de landelijke werkgroep Verantwoording Horizontaal Toezicht mede vorm en richting gegeven aan de wijze waarop de verantwoording tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars plaats gaat vinden.

[ Financial Auditing ]

Zowel in de externe accountancy als vanuit onze interne auditors rol hebben we meerdere jaren ervaring opgedaan met financial auditing t.b.v. de jaarrekening en/of andere verantwoordingen. Hierbij hebben we steeds gezocht naar de processen die aan de cijfers in de jaarrekening / verantwoording ten grondslag lagen, omdat daarin de mogelijkheden liggen voor een organisatie om bij te sturen.