Onze producten

De volgende producten bieden wij:

[ Inzicht in de beheersing ]

Het is voor een manager en bestuurder van belang dat een afdeling of organisatie zodanig is ingericht en wordt aangestuurd dat de beoogde doelstellingen  kunnen worden bereikt. Met een operational audit wordt op basis van een maatwerk-normenkader inzichtelijk gemaakt of de beheersing van de organisatie hiaten bevat waardoor het risico bestaat dat doelstellingen niet worden behaald. Ook is het mogelijk dat onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van een probleem. Met het rapport dat wij aanleveren heeft u inzicht in de resultaten en direct een handvat tot verbetering.

[ AO/IB REGISTRATIE EN DECLARATIE ]

Door middel van interviews, documentonderzoek en data-analyses maken wij het registratie- en declaratieproces op hoofdlijnen visueel middels een flowchart. Vervolgens stellen wij een risicomatrix op, waarmee gedetailleerd inzicht wordt gegeven in de risico’s en beheersingsmaatregelen van het (sub)proces. Afhankelijk van de resultaten uit de risicomatrix, overleggen we het verbeterplan.

[ INRICHTING INTERNE audit FUNCTIE / interim ]

Om als organisatie onafhankelijke feedback op de inrichting van de bedrijfsvoering te ontvangen is de invoering van het Three lines of Defence model een mogelijkheid. Het product dat wij leveren is de Audit Charter/het Audit Statuut. Hierin wordt onder andere vastgelegd wat de doelstelling is van de interne audit functie, hoe deze is gepositioneerd en wat de belangrijkste producten zijn.

Naast de inrichting van de audit functie, is het een mogelijkheid dat wij de interne auditfunctie vervullen op interim-basis.

[ SPARRINGPARTNER ]

Binnen zorginstellingen is er soms te weinig kennis en capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering. Dan kan het prettig zijn een onafhankelijke sparringpartner te hebben, die kan meedenken en kan adviseren. Wij bieden een abonnement waardoor het mogelijk is onze expertise in te schakelen bij vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering.

[ GOVERNANCE ]

Een nulmeting van de organisatie, onderbouwd met een gedegen dossier, op het gebied van besturing en beheersing. Deze nulmeting geeft inzicht in de mate van volwassenheid van de organisatie. De nulmeting geeft input voor het verbeterplan.

[ RISICOMANAGEMENT ]

Wij leveren een raamwerk op inzake organisatie breed risicomanagement, bestaande uit risicogebieden, risico’s (bruto en netto) en interne beheersingsmaatregelen. Het raamwerk helpt de organisatie bewust om te gaan met risico’s en draagt bij aan een doelgerichte organisatie.

[ COMPLIANCE VERANTWOORDINGSOVERZICHT ]

Het product dat wij opleveren is een overzicht van alle interne en externe verantwoordingen, inclusief het doel van de te verstrekken informatie. Zorginstellingen worden (over)belast met het verantwoorden aan zowel interne als externe partijen over onder meer de kwaliteit van de zorg, de veiligheid van de zorg en de financiële situatie van de instelling. Op basis van de betrouwbare informatie kunnen interne en externe partijen juiste conclusies trekken. Belangrijk dus om de veelheid aan verantwoordingen in beeld te brengen, zodat de bewustwording wordt vergroot en de verantwoordingsprocessen kunnen worden gestroomlijnd.

[ INTERIMOPDRACHTEN ]

Naast consultancy kunnen wij op interim-basis ingezet worden op functies binnen zorginstellingen op het gebied van bedrijfsvoering, zoals internal audit, zorgcontrol en AO/IB.